Monday, 26 September 2016

Raw wool market report / Reportáž z Vlněné burzy
On Saturday 17th September, there was a first Czech raw wool market. It was organised by Association of goat and sheep breeders at their beautiful grounds at Zlobice near Brno.
As it was a first year, the attendance was not big, but I believe that all those who came left happy and with big bags of new material.
There were about 10 sellers of raw wool from sheep bread in the Czech republic and also sellers of products made of wool – felters, knitters, spinners ...

V sobotu 17. září se uskutečnila první česká burza se surovou vlnou. Tato akce byla organizována Svazem chovatelů ovcí a koz na jejich krásném pozemku ve Zlobici blízko Brna.
Jako na každém prvním ročníku, účast byla spíše menší, ale věřím, že všichni účastníci odcházeli šťastní s velkými balíky nového materiálu.

Sešlo se asi 10 prodejců materiálu z ovcí chovaných v České republice, ale také prodejců výrobků z vlny – plstitelek, pletařek, přadlenek …
Soňa from Ofčí statek Brníčko brought linen, drop spindles and their delicious sheep cheese.

Soňa z Ofčího statku Brníčko přivezla lněnou metráž, vřetánka a jejich výborný ovčí sýr.These grils had shetland wool and lovely felted garments. The shoes are great.
Děvčata prodávala šetlandskou vlnu a krásné plstěné věci. Ty botky jsou super.


Craft atelier Klára / Studio řemesel Klára


Seller of shetland wool and hand spinned and woven garments.
Prodejce šetlandské vlny a ručně předených a tkaných výrobků.


Hana Plšková and her mohair locks
Hana Plšková a její krásný mohér.


Katka Kubešová with her beautiful hand felted clothing and hats.
Katka Kubešová a její úžasné ručně plstěné oděvy a klobouky.


Hana Plšková gave a short lecture on mohair - breeding goats, cutting locks, sorting them etc. Lot of interesting information.
Hana Plšková udělala krátkou přednášku o mohéru - o chovu koz, jejich stříhání, třídění srsti atd. Spousta zajímavých informací. Additional programme  / Doplňkový program 


In the afternoon there was a sheep shearing show. Eva Uxová is the experienced shearer and she also shared many interesting information. Now I know that the sheep are not cold, when they are sheared before winter :)

Odpoledne proběhly ukázky stříhání ovcí. Eva Uxová je zkušená střihačka a podělila se i o spoustu zajímavých informací. Teď už vím, že ovečkám není zima, když je ostříhají na podzim :) 

We have also learned how the wool is sorted after shearing.
Dozvěděli jsme se i o třídění ostříhaného rouna.And this is what I brought home. Did I go crazy? I cannot wait to work with them,
A tohle jsem si přivezla domů. Nezbláznila jsem se? Jak ráda bych se do nich hned pustila.

From left - Zwartble sheep, East Friesian sheep, Jurassic sheep, White carded one is Merinolandschaf and the locks at the front are Romney.

Zleva - Zwartble, Východofríská ovce, Jurská ovce. Bílé česané rouno je Merinolandschaf a vpředu jsou lokýnky Romney. 


This sheep skin shepard coat is just awesome and very heavy.
Tenhle ovčí ovčácký kožíšek je super a pěkně těžký.


It was the harvest full moon. / A taky byl ten den sklizňový úplněk.


A lot of new items is being uploaded in the shop - check them out.
Spousta novinek se právě objevuje v e-shopu. Mrkněte tam.

Monday, 15 August 2016

Quick travel guide to Pompeii / Rýchlý průvodce Pompejemi


Last week I took you to Naples and today I would like to show you Pompeii. I will not write much about the history as there is load of information on Internet already. Anyway, this visit inspired me to read some book about the last days of Pompeii. Would you recommend some from the many that are available on the market?
Minulý týden jsem vás vzala do Neapole a dnes se společně podíváme do Pompejí. Nebudu se tady rozepisovat o historii, protože té si můžete na internetu najít spoustu. Každopádně mě návštěva inspirovala k přečtení některé knížky o zkáze Pompejí. Máte nějakou oblíbenou z těch, které jsou na trhu?


We spent a whole Saturday in Pompeii. Originally we thought we will also be able to visit the Vesuvius on the same day, but as the time was racing by, we decided to skip it. There is enough to see in Pompeii to spend several days and we only had one. At the end, the best time we had there, was one hour before the closing time, when all the huge crowds of tourists left and we had the main square only to ourselves.

V Pompejích jsme strávily celou sobotu. Původně bylo v plánu ještě se podívat na Vesuv, ale protože čas uháněl strašně rychle, nakonec jsme se rozhodly zůstat na jednom místě. V Pompejích je co k vidění na několik dní a my měly jen jeden. A nakonec nejlepší čas byl ten, kdy odešly obrovské davy turistů a my měly hodinku před zavíračkou hlavní náměstí skoro jen pro sebe.The hotel we have stayed in Naples had one advantage and that is location just next to the main train station. The trains to Pompeii go every half hour or so, and when you manage to actually find the right train, it is easy, short trip that will cost one tenth of the price that various agents offer around.
Hotel, ve kterém jsme bydlely v Neapoli, měl jednu výhodu a tou byla lokalita hned vedle hlavního nádraží. Vlaky do Pompejí jezdí každých asi 30 minut, a když se vám podaří vypátrat, odkud že to vlastně jezdí, tak je to snadná, rychlá cesta, která vás bude stát asi tak desetinu toho, za co jí nabízí různí turističtí agenti.

On the arrival to Pompeii, the sellers of everything possible and impossible will catch you immediately, but do not let them. There is everything available on the main entry to the Pompeii city. And even ending up in the “skip the que” que, where we had to wait nearly as long as the others in standard que, but pay “skip the que” fee, could not spoil our day.
Hned po příjezdu do Pompejí vás odchytí prodavači všeho možného i nemožného, ale nedejte se. U vstupu do areálu je všechno potřebné. A to, že jsme nakonec skončili ve frontě “nečekejte ve frontě”, ve které jsme čekaly asi tak stejně dlouho jako všichni ostatní v normální frontě a zaplatily “nečekejte ve frontě” příplatek nám nemohlo zkazit den.

Pompeii grounds are widespread (about 8 km2) and what we greatly appreciated were the drinking water fountains in the whole area generally every 50-100 m. On a hot sunny day with 35°C and no shade in the sight that was really important. On the other hand, there is only one single place selling the refreshments (quite good refreshments) in the middle.
Areál Pompejí je rozsáhlý (asi 8 km2) a co jsme ocenily asi nejvíce, jsou fontánky na pitnou vodu rozmístěné po celém areálu každých asi 50-100 m. V horkém slunečném dni s 35°C a stínem nikde v dohledu to bylo to nejdůležitější. Na druhou stranu je tu jediná restaurace/prodejna s občerstvením (nutno říci že celkem dobrým) v celém areálu.

At the entrance we got a brochure with all the villas and interesting places described, which was easy to use and all important information was there. The grounds are divided into 9 quarters and you could easily spend the whole day in one or two of them. Unfortunately, many villas and places were closed on the day and there was no explanation why, so I guess if we have planned what we want to see before we have arrived, we could have been disappointed. This way, we walked all over the place and enjoyed the open places. I think we walked around 15 km there.
U vstupu jsme dostaly brožurku s popisem všech vil a dalších zajímavých míst, která byla skvělá na orientaci, a bylo v ní všechno důležité popsané. Areál je rozdělen na 9 čtvrtí a snadno by se dal strávit celý den jen v jedné nebo dvou z nich. Bohužel některé vily byly zavřené a nikde žádné vysvětlení proč. Pokud bychom měly přesně naplánované před naší návštěvou, co chceme vidět, mohly bychom být zklamané. Takhle jsme se prostě toulaly celým areálem a užívaly si místa, která byla přístupná. Myslím, že jsme tam nachodily tak 15 km.


Next time, if there ever is a next time, I would choose some colder out of main season day to explore this awesome place some more.
 
Příště, pokud nějaké bude, bych si k objevování tohoto skvělého místa vybrala nějaký chladnější den mimo hlavní sezónu.

Small and large theatre. On the picture above is the middle sized one.
Malé a velké divadlo. na obrázku výš je to prostřední.
 
House of Faun


Restaurant or kind of fast food J Today we offer you a fresh stone hard bread.
Restaurace nebo takový starověký fast food J Dnes vám nabízíme čerstvý zkamenělý chlebíček.
Bath
Lázně
Brothel - the workers did not have much space there ...
Nevěstinec - moc místa tam ty pracovnice neměly ...
Bath patio
Nádvoří u lázní


Many beautiful frescos everywhere.
Všude spousta nádherných fresek.
Bevare of the dog - how much nicer is this warning than todays plastic little signs :)
Pozor zlý pes - o koolik hezčí je toto oproti dnešním plastovým cedulkám :)
Dining room: they lay on one side during the meal, in the middle was a water stream and candles were lit
Jídelna: u jídla se leželo na boku a prostředkem tekla voda, ve výklencích byly svíčkyGraves / Hrobky
 
By the way, can anyone advise me, why the font looks different through the article, when I use the same one all the time?

A mimochodem, umí mi někdo poradit, proč písmo v článku je různé, i když používám pořád to stejné?